‘World Class Rapid Digitization of Cultural Heritage’
26feb

Verpondingskohier Kreijnck gedigitaliseerd

Het Regionaal Archief Zutphen heeft het veelgeraadpleegde verpondingskohier van Gerhard Kreijnck laten digitaliseren door Pictura. In de tijd dat de verpondingskohieren werden opgesteld, was Gerhard Kreijnck (1612-1692) burgemeester van Zutphen. Verpondingskohieren geven informatie over grondbelastingen, eigendom van grond en de grootte van een bezit. Vooralsnog is het kohier alleen per pagina door te bladeren. In de toekomst wordt een index aan het kohier toegevoegd, zodat ook op naam zoeken mogelijk is. Het kohier is door te bladeren de homepage van het Regionaal Archief (www.regionaalarchiefzutphen.nl).

 

Over het kohier en verponding:In 1651 werd in de drie kwartieren van Gelderland, te weten Nijmegen, Zutphen en de Veluwe, de verponding ingevoerd. Dit was een belasting op onroerende goederen waaruit inkomsten werden verkregen. Dit belastingstelsel werd gehandhaafd tot en met 1805. Gegevens over de verponding werden opgeschreven in verpondingskohieren. Deze kohieren geven informatie over het aantal huizen per plaats en wie de huizen bezaten: adel, kerk of burgers. Ook over grond kunnen veel gegevens opgenomen zijn: over de grootte van het bezit, over pacht en eigendom, over betalingen en allerlei grondbelastingen.De hoogte van de verponding werd bepaald door de pacht of huur en de lasten die op een goed rustten. Als het onroerende goed niet werd verpacht of verhuurd, maar gebruikt werd door de eigenaar zelf, werd de waarde ervan bepaald aan de hand van andere goederen die wel verpacht of verhuurd werden. Iedereen was verplicht juiste inlichtingen te geven.De belasting moest betaald worden over 1/6 deel (ofwel "een zesde penning") van de belastbare pachtwaarde van landerijen en erven, en 1/9 deel van de belastbare huurwaarde van huizen en molens. De penningen moesten door de collecteurs aan de ontvanger van het Kwartier worden afgedragen. Het ambt of de stad hief daarbovenop extra opcenten. Ook het Kwartier kon het bedrag nog eens verhogen.Hij heeft het kohier van het Graafschap Zutphen in iets verkorte vorm overgeschreven. In dit afschrift staan de gegevens uit ruwweg de huidige Achterhoek, Zutphen en omgeving. Het origineel, waarin meer informatie staat over bijvoorbeeld de namen van pachters, ligt bij het Gelders Archief in Arnhem. Het grote voordeel van het afschrift Kreijnck is dat het handschrift goed leesbaar is.Bron: www.zutphen.nlGepubliceerd: 26-02-2010